Stowarzyszenie DFS24.pl | Diamond Finance Ubezpieczenia

Stowarzyszenie DFS24.pl

rodzina

Celami Stowarzyszenia są:

  • podnoszenie świadomości oraz propagowanie zasad bezpiecznych zachowań prowadzących do zmniejszenia ryzyka wystąpienia zdarzeń losowych skutkujących utratą życia lub zdrowia;
  • podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych mających na celu zapobieganiu utracie życia lub zdrowia;
  • podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych mających złagodzić skutki zdarzeń losowych, w tym w szczególności edukacja w zakresie ubezpieczenia osobowego na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • podejmowanie działań zmierzających do najkorzystniejszego ubezpieczenia osób fizycznych od skutków zdarzeń losowych, utraty życia i zdrowia i objęciem najlepszym wariantem ubezpieczenia;  
  • szerzenie edukacji i informacji dotyczących szeroko pojętych zasad bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowia;
  • działanie w wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu;
  • podnoszenie świadomości w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia;
  • promowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i bezpieczeństwa pracy;
  • promowanie i podnoszenie świadomości wartości ochrony ubezpieczeniowej.